Poistenie je možné dojednať k týmto produktom:

 • Spotrebný úver
 • Hypotekárny úver
 • Revolvingový úver spojený s kreditnou kartou
 • Leasing
 • Osobné pôžičky

Poisťované riziká:

 • Pracovná neschopnosť
 • Strata zamestnania
 • Kritické choroby
 • Hospitalizácia
 • Trvalá invalidita
 • Smrť

   BNP1

Poistenie schopnosti splácať

 

Poistenie schopnosti splácať splátky úverov, pôžičiek, lízingov (“finančný záväzok”) znižuje riziko možných budúcich problémov so splácaním. Vďaka nemu nemusia mať klienti obavy z neočakávaných životných udalostí, ktoré by mohli ohroziť ich schopnosť splácať ich finančné záväzky voči finančným inštitúciám. Poistenie je možné uzavrieť súčasne spolu s úverovou zmluvou.

 

Poistenie je možné dojednať k nasledovným finančným produktom:

 • Spotrebný úver
 • Hypotekárny úver
 • Revolvingový úver spojený s kreditnou kartou
 • Lízing
 • Osobné pôžičky

 

Poisťované riziká:

 • smrť následkom úrazu alebo choroby
 • trvalá invalidita následkom úrazu alebo choroby
 • pracovná neschopnosť následkom úrazu alebo choroby
 • strata zamestnania
 • hospitalizácia
 • kritické choroby

 

Jednotlivé poistné riziká nie je možné poistiť samostatne. Štandardne sú ponúkané v tzv. súboroch a to napr.:

Základný súbor – zahŕňa poistné riziká smrť poisteného, trvalá invalidita poisteného a pracovná neschopnosť poisteného
Komplexný súbor – zahŕňa poistné riziká smrť poisteného, trvalá invalidita poisteného a pracovná neschopnosť poisteného a strata zamestnania poisteného

Čo musí klient spĺňať aby mohol byť poistený?:

 • vysloviť súhlas s Rámcovou poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými podmienkami, pokiaľ poistený pristupuje k Rámcovej poistenej zmluve uzatvorenej medzi finančnou inštitúciou a Poisťovňou Cardif Slovakia
 • alebo podpísať individuálnu poistnú zmluvu
 • podpísať vyhlásenie o splnení podmienok vstupu do poistenia, ktoré sa týkajú najmä jeho zdravotného stavu a v prípade poistenia straty zamestnania, jeho pracovného pomeru. Toto vyhlásenie je spravidla súčasťou formuláru, ktorým vyslovuje súhlas s poistením alebo je súčasťou individuálnej poistnej zmluvy.

 

Konkrétne podmienky pre uzatvorenie poistenia sú vždy dohodnuté vo Všeobecných poistných podmienkach a poistnej zmluve vo vzťahu ku konkrétnemu finančnému záväzku, ktorý poskytuje konkrétna finančná inštitúcia (banka, spoločnosť poskytujúca splátkový predaj a pod.), t.j. nemusia byť vždy úplne totožné s podmienkami uvedenými na tejto stránke.

V prípade poistnej udalosti ktorou je pracovná neschopnosť alebo strata zamestnania a následná nezamestnanosť Poisťovňa Cardif Slovakia uhrádza pravidelné mesačné splátky finančného záväzku poisteného. V prípade smrti alebo trvalej invalidity poisteného Poisťovňa Cardif Slovakia uhradí zostávajúci finančný záväzok.