Ideálne na zabezpečenie mesačných výdavkov:

  • elektrina
  • plyn
  • paušály za používanie mobilných telefónov
  • paušály za používanie internetu

Poistené rizika:

  • Práceneschopnosť
  • Strata zamestnania
  • Trvalá invalidita
  • Smrť

   BNP1

 

Poistenie pravidelných platieb

 

Poistenie pravidelných platieb je podobne ako poistenie schopnosti splácať splátky produktom, ktorý umožní poistiť sa pre prípady nepredvídateľných životných situácií, ktoré by mohli ohroziť príjmy a rodinný rozpočet klienta.  Je ideálnym riešenim na zabezpečenie pravidelných mesačných výdavkov, napr. na elektrinu,  plyn, vodu, paušály za používanie mobilných telefónov, internetu a pod.

Tento produkt je častokrát ponúkaný ako doplnková služba k bankovému účtu alebo platobnej karte a dojednávajú ho zamestnanci partnerských spoločností našej poisťovne. Produkt umožňuje poistiť si v rámci súborov poistenia riziká ako sú pracovná neschopnosť, strata zamestnania alebo smrť či trvalá invalidita.

V prípade poistnej udalosti z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania je klientovi vyplácané mesačne predom stanovené poistné plnenie. Maximálny počet poistných plnení je obmedzený podľa poistných podmienok. V prípade úmrtia alebo trvalej invalidity poistený alebo oprávnená osoba obdrží jednorazové poistné plnenie vo vopred dohodnutej výške.

Poistné plnenie nie je účelovo viazané. Poskytnuté finančné prostriedky môže klient využiť akýmkoľvek spôsobom.