Poistenie zahŕňa tieto riziká:

  • krádež motorového vozidla
  • totálna škoda na vozidle v dôsledku havárie

Čo treba splňať  pre prijatie do poistenia:

  • nové alebo ojazdené motorové vozidlo s platným tech. preukazom a EČ
  • uzatvorené havarijné poistenie s poisťovňou pôsobiacou na našom trhu
  • motorové vozidlo financované prostredníctvom úveru/lesingu

BNP1

 

 

 

Poistenie GAP

 

GAP - alebo Poistenie finančnej straty je nadstavba havarijného poistenia. Zabezpečuje ochranu pred následkami finančnej straty ktorá vznikne klientovi ak dôjde k totálnej škode na vozidle alebo k jeho krádeži. Z havarijného poistenia má klient  nárok na plnenie vo výške maximálne všeobecnej hodnoty vozidla t.j. ceny vozidla v čase poistnej udalosti, ktorá môže byť výrazne nižšia ako obstarávacia (nákupná) cena vozidla. Poistenie GAP znižuje rozdiel medzi plnením z havarijného poistenia a obstarávacou cenou vozidla.

Poistenie zahŕňa nasledovné riziká:

  • krádež motorového vozidla
  • totálna škoda na vozidle v dôsledku havárie

Čo treba spĺňať pre prijatie do poistenia:

  • motorové vozidlo je financované prostredníctvom lízingu/úveru/hotovosťou (vozidlá, ktoré nie sú financované cez lízing/úver nie je možné poistiť)
  • nové alebo použité (ojazdené) motorové vozidlo, ktorého celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t, s platným technickým preukazom a prideleným evidenčným číslom,
  • uzatvorené havarijné poistenie s niektorou poisťovňou pôsobiacou na našom trhu.

Konkrétne podmienky pre uzatvorenie poistenia finančnej straty – GAP sú vždy dohodnuté vo Všeobecných poistných podmienkach, ktoré boli vypracované pre konkrétnu partnerskú lízingovú spoločnosť a v poistnej zmluve s klientom a nemusia byť vždy úplne totožné s podmienkami uvedenými na tejto stránke.