Úrazové poistenie

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie má zabezpečiť finančnú kompenzáciu poistenému príp. oprávnenej osobe

  • v prípade hospitalizácie následkom úrazu
  • v prípade trvalej invalidity v dôsledku úrazu
  • v dôsledku smrti následkom úrazu

 

Jednotlivé poistné riziká môžu byť poskytované partnerskými spoločnosťami Poisťovne Cardif Slovakia samostatne i v kombinácii s inými poistnými rizikami ako napr. pracovná neschopnosť alebo strata zamestnania.

V prípade krytia rizika úrazovej hospitalizácie, poistený má nárok na poistné plnenie za každý deň trvania hospitalizácie, ktorá trvá minimálne stanovený počet dní (napr. 3 dni)

Pri vzniku poistnej udalosti z titulu trvalej invalidity alebo smrti poisteného, dochádza k výplate jednorazového plnenia alebo k plneniu viacerými splátkami.

Presné podmienky poistenia jednotlivých rizík sú uvedené v konkrétnych Všeobecných poistných podmienkach.