Poistenie mobilných telefónov

Poistenie mobilných telefónov je poistením vzťahujúcim sa na mobilný telefón a prípadne SIM kartu a kryje riziko krádeže, náhodného poškodenia mobilného telefónu alebo aj zneužitia SIM karty.
V prípade náhodného poškodenia mobilného telefónu sú poistenému preplatené náklady na opravu mobilného telefónu alebo ak nie je oprava rentabilná, je mu vyplatená časová cena jeho mobilného telefónu v čase poistnej udalosti. Pod náhodným poškodením sa rozumie  funkčnú vadu poisteného mobilného telefónu , brániaca správnemu fungovaniu poisteného mobilného telefónu, spôsobená náhlym a neočakávaným pôsobením vonkajších síl, ktoré nemohol poistený alebo používateľ ovládať, ich pôsobenie predpokladať a ani ich pôsobenie sám neumožnil.

 

Ak je mobilný telefón odcudzený, poistenému je vyplatená časová cena jeho mobilného telefónu v čase poistnej udalosti.
Pri zneužití SIM karty po odcudzení mobilného telefónu poisťovňa môže klientovi preplatiť finančnú stratu vzniknutú ešte pred blokáciou SIM karty. Pod zneužitím SIM karty sa rozumie neoprávnene uskutočnené telefonické hovory, vykonané treťou osobou, s využitím poistenej SIM karty po jej odcudzení a pred žiadosťou o jej zablokovanie.