Ochrana osobných údajov

 

Informácie o spracovávaní osobných údajov

 

 

Prevádzkovateľ:

Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36 534 978, zap. v OR OS Bratislava I odd. Sa, vl. 2547/B ( ďalej len „ Poisťovňa“)

 

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov:

Poisťovňa je podľa zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve  ( ďalej len „ zákon o poisťovníctve“) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľom a je oprávnená spracovávať osobné údaje dotknutých osôb aj bez ich súhlasu za účelom a v rozsahu stanovenom zákonom o poisťovníctve. Účelom spracúvania osobných údajov je v zmysle zákona o poisťovníctve identifikácia dotknutých osôb a ich zástupcov a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, uzavieranie poistných zmlúv a správa poistenia medzi Poisťovňou; a dotknutými osobami, ochrana a domáhanie sa práv Poisťovne voči dotknutým osobám, zdokumentovanie činnosti Poisťovne, výkon dohľadu nad poisťovňami a nad ich činnosťami a na plnenie povinností a úloh Poisťovne, ktoré jej vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Poisťovňa je tiež podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov oprávnená bez súhlasu spracúvať osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba, ktorej údaje sú spracúvané ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby. Bez súhlasu dotknutej osoby je tiež možné podľa § 10 ods. 3 písm. g] zákona o ochrane osobných údajov spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov Poisťovne alebo tretej strany, okrem prípadov, ak pri takomto spracúvaní prevažujú práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Ak majú byť osobné údaje spracované na iný účel, ako je uvedené vyššie, sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby.

Rozsah spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sú v zmysle zákona o poisťovníctve spracovávané rozsahu:

1.  meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, ak ho má, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, ako aj adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, predmet podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný tento podnikateľ, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

2.  kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,

3.  doklady a údaje preukazujúce

a. schopnosť klienta splniť si záväzky z poistnej zmluvy,
b. požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy,
c. oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu,
d. splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s Poisťovňou,

Práva dotknutých osôb:

1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Poisťovne:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme

Poisťovne v rozsahu: identifikačné údaje Poisťovne, identifikačné údaje sprostredkovateľa, účel

spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce

informácie (napr. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak

Poisťovňa  spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie strany, okruh príjemcov, formu

zverejnenia, tretie krajiny) a postup spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom

spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné

doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Poisťovňa

spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2. Práva dotknutých osôb podľa bodu 1 písm. e) a f) je možné obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z

osobitného zákona, alebo by jeho uplatnením bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3. Dotknuté osoby na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, majú právo u

Poisťovne kedykoľvek namietať spracovávanie osobných údajov, o ktorých je predpoklad, že sú alebo budú spracovávané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, ktoré sú spracovávané, namietať voči využívaniu jej osobných údajov  podľa § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovnom styku a poskytovaním jej osobných údajov  podľa § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. Dotknuté osoba je tiež oprávnená namietať voči spracovávaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 bod 3 písm. a), e), f)  alebo g).

4. Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek

u Poisťovne namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Poisťovne, ktoré by malo pre ne právne účinky alebo

významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania

osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo žiadať Poisťovne preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou

odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Poisťovňa je povinná žiadosti vyhovieť a to tak, že

rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci Poisťovne. O spôsobe preskúmania a

výsledku zistenia Poisťovňa informuje dotknuté osoby v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.

5. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:

a) písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou

poštou alebo faxom musí dotknutá osoba písomne doručiť Poisťovni najneskôr do troch dní odo dňa jej

odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto

vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Poisťovňa povinná odovzdať

dotknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b) tohto bodu.

6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu

osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť osoba

blízka.

9. Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.

Okruh tretích strán a príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté:

 

Zoznam sprostredkovateľov podľa zákona č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov: